Κερδοφορία για την Πειραιώς: 73 εκατ. κέρδη προ φόρων, βελτίωση στα στοιχεία αποτελεσμάτων
Στα 73 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ παράλληλα βελτιώθηκαν όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων.

Α. Κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417 εκατ., +6% σε ετήσια βάση,
 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €719 εκατ., +2% σε ετήσια βάση,
 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146 εκατ., +5% σε ετήσια βάση,
 • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476 εκατ., -7% σε ετήσια βάση,
 • Έξοδο προβλέψεων στα € 332 εκατ. ή 174 μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας,
 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα € 73εκατ. από €33 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2018,
 • Καθαρά κέρδη στα €38 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο καθαρά κέρδη στα €19 εκατ., τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο.

Β. Συνεχής χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας

 • Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8δισ. το πρώτο εξάμηνο 2019, με στόχο για τέσσερα δισ. ευρώ το 2019,
 • Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα 24,4 δισ. ευρώ,
 • Καταθέσεις στα 44,9 δισ. ευρώ, +7% σε ετήσια βάση,
 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν.

Γ. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση

 • Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις,
 • Μείωση ΜΕΑ κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση,
 • Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ 0,7 δισ. ευρώ μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα 4,5 δισ. ευρώ (δεύτερο εξάμηνο 2019 έως 2020),
 • Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά 3,5 δισ. ευρώ.

Δ. Οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση

 • Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη πρώτου εξαμήνου 2019,
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους €0,4δισ. και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Χρήστου Μεγάλου

«Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο. Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν 1,8 δισ. ευρώ και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους €4δισ. το 2019, από 3,1 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ. Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 από 33 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους 4,5 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Δικαιωμένος ο Στουρνάρας για Novartis: Να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι της σκευωρίας

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: