Ο Ελπιδοφόρος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Παμψηφεί η εκλογή του Προύσης

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο
Βγήκε καπνός από το Φανάρι, το οποίο αγνόησε τις εκκλήσεις του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, για διαβούλευση πριν την απόφαση.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου εξέλεξε παμψηφεί Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο. Σύμφωνα με εκκλησιαστική πηγή πρόκειται για εξαιρετικό Ιεράρχη που θα ενώσει την Ομογένεια της Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανθυποψήφιοί του ήταν ο Μητροπολίτης Αργεντινής Ταράσιος και ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας. Πρόκειται για αδύνατες υποψηφιότητες και είναι να απορεί κανείς γιατί ο Βαρθολομαίος πρότεινε αυτούς τους δύο, όταν είχε να επιλέξει ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας μας, τον Ελπιδοφόρο.

Μόλις στα 52 του χρόνια ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Θεωρείται ένας από τους έμπιστους ανθρώπους του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, ενώ όσοι τον γνωρίζουν επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα σπάνιο ιεράρχη που διακρίνεται για την καλωσύνη του και την αγάπη του προς το συνάνθρωπο.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Σήμερον, Σάββατον, 11ην Μαίου 2019, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνεχίζουσα τας εργασίας αυτής, προέβη εις πλήρωσιν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χηρευσάσης μετά την οικειοθελή παραίτησιν του μέχρι τούδε ποιμενάρχου αυτής Σεβ. Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου.

Ούτω, εισηγήσει, αδεία και προτροπή της Α. Θ. Παναγιότητος, οι άγιοι συνοδικοί πάρεδροι κατελθόντες εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, μετά την επίκλησιν του Αγίου Πνεύματος, ψήφους κανονικάς προβαλόμενοι εξελέξαντο παμφψηφεί Αρχιεπίσκοπον Αμερικής τον Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ελπιδοφόρον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος είναι ηλικίας 52 ετών και διαθέτει πλούσια διοικητική, ποιμαντική, ακαδημαϊκή και συγγραφική δράση, ενώ είναι ένας εκ των κορυφαίων ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου.

Μικρό μήνυμα

Αμέσως μετά την εκλογή έγινε το μικρό μήνυμα στο οποίο ο εκλεγείς Αρχιεπισκοπής Αμερικής Ελπιδοφόρος εκφώνησε την ακόλουθη ομιλία

«Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία, Με συγκίνησιν βαθείαν, με χαράν ευγνώμονα, με δέος και φόβον Θεού ήκουσα εκ των τιμίων χειλέων της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής την εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον της Αμερικής προαγωγήν της ελαχιστότητός μου, Υμετέρα μεν ευμενεί προτάσει και προβολή, ψήφω δε τιμία των σεβασμίων ιεραρχών, μελών της περί την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Αισθάνομαι βαρείαν την ευθύνην, Παναγιώτατε Δέσποτα, την οποίαν εναποθέτει εις τους ώμους μου η Μήτηρ Εκκλησία, πέραν της μεγάλης τιμής και της εμπιστοσύνης, διά των οποίων με περιβάλλει και σήμερον το σεπτόν πρόσωπόν Σας εν Συνόδω.

Ως τέκνον Σας πνευματικόν, ως νεόφυτον ελαίας εκ της Πατριαρχικής Αυλής, ως ελάχιστον κλήμα της ευκληματούσης αμπέλου του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά και ως απλούν ηλιοτρόπιον, θα έχω πάντοτε εστραμμένον το βλέμμα μου προς Υμάς, Σεπτέ Πρώτε της Ορθοδοξίας, διότι μόνον ούτω θα δυνηθώ να καρποφορήσω, διότι γνωρίζω ότι μόνον κύκλω της Τραπέζης Σας θα δυνηθώ να φέρω καρπόν, εκκοπτώμενος δε της ζωηφόρου ταύτης Αμπέλου της Μεγάλης Εκκλησίας θα κινδυνεύσω να εκκοπώ και να βληθώ εις το πυρ της αγνωμοσύνης και της απωλείας.

Υπόσχομαι, Παναγιώτατε, την ιεράν ταύτην και επίσημον στιγμήν, ότι η μεγάλη αύτη επαρχία του Θρόνου, ως πράττουν και οι λοιποί ποιμενάρχαι του Οικουμενικού Θρόνου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά των Μητροπόλεων αυτής, ζωννύεται τω λεντίω της διακονίας της Μητρός Εκκλησίας, της ενταύθα Ομογενείας, της ιεραποστολής των Επαρχιών του Θρόνου και πάσης άλλης ανάγκης του Σεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου.

Διότι οι πάντες γνωρίζομεν ότι εάν το κλήμα φέρει καρπόν, το οφείλει εις την άμπελον, εις την οποίαν μένει συνδεδεμένη. Εάν η ελαία είναι κατάκαρπος, αποκτά αξίαν επειδή είναι πεφυτευμένη κύκλω της Τραπέζης της Αγίας του Φαναρίου. Εάν το ηλιοτρόπιον ανθίζει και φέρει καρπόν, τούτο οφείλει εις το φως του Ηλίου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Θρόνου.

Με τας ταπεινάς ταύτα σκέψεις, εν ευγνωμοσύνη απείρω δέχομαι το επίταγμα, σήμερον, εορτήν των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως, ευχαριστώ τον Θεόν και δοτήρα πάσης κτίσεως, την Υπεραγίαν Θεοτόκον την περιφρουρούσαν την Αγίαν ταύτην Πόλιν Κυρίου, και ευχαριστώ την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Αυθέντην και Δεσπότην μου, διότι εκ πρώτης νεότητος με πολλήν υπομονήν, αγάπην και δεξιότητα εσμίλευσε την ελαχιστότητά μου και ευηργέτησεν όσον ουδείς άλλος.

Ευχαριστώ τους σεβασμίους αγίους αρχιερείς, τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι με ετίμησαν δαψιλώς διά της τιμίας ψήφου των και απέβλεψαν με εμπιστοσύνην εις το ταπεινόν μου πρόσωπον.

Κλίνων το γόνυ ενώπιόν Σας, Παναγιώτατε, ασπαζόμενος την Δεξιάν Σας, λαμβάνω «τον καιρόν» διά την ιερουργίαν της διαποιμάνσεως του λαού του Θεού, αλλά και περιβάλλομαι στολήν εργασίας, διότι ο θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι».

Election of the new Archbishop of America by the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate

Gepostet von Nikos-Giorgos Papachristou am Samstag, 11. Mai 2019

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ο κ. Ελπιδοφόρος επιλέχθηκε για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημήτριου την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα σε άλλους δύο υποψηφίους το Μητροπολίτη του Μπουένος Άιρες, Ταράσιο, και το Μητροπολίτη Σουηδίας, Κλέοπα.

Πριν από λίγο κατέφτασε στον Πατριαρχικό Ναό ο νέο-εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τον κόσμο που παρακολούθησε τη διαδικασία της εκλογής.

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου η ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος κατά την οποία ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, αποδέχεται ενώπιον του λαού, δημοσίως την εκλογή του.

Το Φεβρουάριο 2019 ο κ. Ελπιδοφόρος ήταν εκείνος που υποδέχθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Φύτεψαν μαζί με τον εκπρόσωπο του Τούρκο προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν, ένα δέντρο για την ‘άνθιση’ της ελληνο-τουρκικής φιλίας.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ὁ νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος (Λαμπρυνιάδης) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1967 ἐν Μακροχωρίῳ Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐφοίτησεν εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 1991.

Τὸ ἔτος 1993 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης ὑποβαλὼν ἐπὶ τούτῳ διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Οἱ ἀδελφοὶ Νικόλαος καὶ Ἰωάννης Μεσαρίτης».

Εἰς διάκονον ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1994 ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, διορισθείς, ἐν συνεχείᾳ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Τὸ ἑπόμενον ἔτος 1995 διωρίσθη Ὑπογραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1996-1997 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν Μπαλαμὰντ Λιβάνου, ἔνθα ἐβελτίωσε τὴν γνῶσιν τῆς ἀραβικῆς γλώσσης.

Τὸ ἔτος 2001 ὑπέβαλε διδακτορικὴν διατριβὴν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Α. Π. Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ ἔναντι τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος στάσις τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας» καὶ ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμόν «ἄριστα».

Τὸ ἔτος 2004 προσεκλήθη ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἔνθα ἐδίδαξεν ἐπὶ ἓν ἑξάμηνον.

Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 2005, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου εἰς Ἀρχιγραμματέα αὐτῆς, χειροτονηθεὶς εἰς Πρεσβύτερον ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Τὸ ἔτος 2009 ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης ἐξέλεξεν αὐτὸν ὁμοφώνως ὡς Ἀναπληρωτὴν Καθηγητὴν τῆς Συμβολικῆς καὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, ὑποβαλόντα, μεταξὺ ἄλλων, δύο ὑφηγεσίας ὑπὸ τοὺς τίτλους: «Ὁ θεσμὸς τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1951-2004)» καὶ «Οἱ ἐνενήντα πέντε Θέσεις τοῦ Λουθήρου. Ἱστορικοθεολογικὴ θεώρηση – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια».

Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 2011 ἐξελέγη ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης Προύσης, ἐνῷ τὸν Αὔγουστον τοῦ αὐτοῦ ἔτους διωρίσθη Ἡγούμενος τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διετέλεσεν ὀρθόδοξος γενικὸς γραμματεὺς τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ μέλος Πατριαρχικῶν Ἀντιπροσωπειῶν κατὰ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, γραμματεὺς τῆς ἐν Σόφιᾳ συνελθούσης Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ἔτους 1998, τῆς ἐν Κων/πόλει συνελθούσης Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου τοῦ ἔτους 2005, τῆς ἐν Γενεύῃ συνελθούσης Διηυρυμένης Συνόδου τὸ ἔτος 2006 καὶ τῆς ἐν Κων/πόλει συνελθούσης Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ ἔτους 2008.

Τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστεως καὶ Τάξεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.


Ο Προκόπης Παυλόπουλος συνεχάρη τηλεφωνικά τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Τηλεφωνικώς επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και του εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια για την εκλογή του και τις θερμές ευχές του για την ευόδωση της αποστολής του.

Archdiocesan Council Unanimously Approves Letter to Ecumenical Patriarchate Bartholomew

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal