Κέρδη ύστερα από φόρους 41,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 22,2 εκατ. το εννεάμηνο 2016

ΑΠΕ-ΜΠΕΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδη ύστερα από φόρους 41,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 22,2 εκατ. το εννεάμηνο 2016, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης αναφέρει ότι τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Alpha Bank επιβεβαιώνουν το στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επιδόσεώς της τράπεζας εντός του 2016.

«Επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του Ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος. Το τρίτο τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας», τονίζει ο κ. Μαντζούνης.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 60,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 51,4 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ. Το τρίτο τρίμηνο 2016, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 0,3 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, το τρίτο τρίμηνο 2016 τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,2 δισ.ευρώ ή κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, σε συμφωνία με την αύξηση των καταθέσεων στον κλάδο, ενώ η σταθερή εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίζεται και κατά το τέταρτο τρίμηνο 2016, καθώς η Τράπεζα κατέγραψε περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων κατά 0,4 δισ. ευρώ έως το Νοέμβριο 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.

Στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν το εννεάμηνο 2016 κατά 7,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 277,3 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά περίπου 3,3% και διαμορφώθηκαν σε 140,8 εκατ. ευρώ, μη λαμβανομένου ‘όψιν του κόστους για το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd, το κόστος του οποίου επιβάρυνε το αποτέλεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο 2016. Μετά τις πρόσφατες αποεπενδύσεις σε ορισμένες δραστηριότητες στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η τράπεζα κατέγραψε κερδοφορία για τρίτο συνεχές τρίμηνο, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 14,5 εκατ.ευρώ, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των προβλέψεων κατά 33,5% σε ετήσια βάση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 121,9 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο καταστημάτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 254 καταστήματα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, από 301 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του δικτύου.

Το τρίτο τρίμηνο 2016, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της τράπεζας από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 20,8 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων κατά 0,3 δισ. ευρώ και της ενίσχυσης της ρευστότητας κατά 0,3 δισ. ευρώ από την πώληση ομολόγων ΕFSF. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 15,3 δισ. ευρώ στο τέλος

Σεπτεμβρίου, μειωμένη κατά 1,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2016. Το Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση από τον ELA ανήλθε σε 14,2 δισ., μειωμένη περαιτέρω από το τέλος Σεπτεμβρίου κατά 1,1 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εισροών καταθέσεων, της μείωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της αύξησης των διατραπεζικών συναλλαγών. Η τράπεζα, με σκοπό την πλήρη αποδέσμευση από τα ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ∆ημοσίου (Πυλώνας II) και χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα για χρηματοδότηση μέσω του ELA, αποπλήρωσε το τρίτο τρίμηνο 2016 τα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 2,4 δισ. και επιπλέον 1 δισ. το Νοέμβριο, μειώνοντας το τρέχον υπόλοιπο σε 1,8 δισ. ευρώ με λήξη το ∆εκέμβριο 2016.

Be the first to comment on "Κέρδη ύστερα από φόρους 41,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 22,2 εκατ. το εννεάμηνο 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*