Η τελική πρόταση ΝΔ για εκλογή ΠτΔ, δημοψηφίσματα, εγγυημένο εισόδημα, δίωξη βουλευτών

File Photo: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου, ενώ τον χαιρετά στρατιωτικά μέλος της Προεδρικής Φρουράς ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αλέξανδρος Βλάχος
Η Νέα Δημοκρατία κατέληξε στην τελική της πρόταση ενόψει της τελικής ψηφοφορίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στη Βουλή.

Ειδικότερα, το κυβερνητικό κόμμα προτείνει:

Η παράγραφος 1 του Άρθρου 21 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

1. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.

Η παράγραφος 4 του Άρθρου 32 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου.

Το Άρθρο 54 του Συντάγματος αναθεωρείται με την προσθήκη νέας παραγράφου υπ. αριθμ. 4 ως ακολούθως:

4. Με τον νόμο της παραγράφου 4 του άρθρου 51 μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως πραγματικός δεσμός με τη χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη χώρα ή παρουσία στη χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Με τον νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόμματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες. Νόμος μπορεί να προβλέπει ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια, δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια αλλά μόνο σε επίπεδο επικρατείας. Με τον νόμο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθιερώνονται μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Το Άρθρο 62 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η άδεια για ποινική δίωξη του βουλευτή δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή. Η Βουλή, με ευθύνη του Προέδρου της, αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά με το αίτημα μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.

Η παράγραφος 2 του Άρθρου 68 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο εξεταστικές επιτροπές, εφ’ όσον η σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας. Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Το Άρθρο 73 του Συντάγματος αναθεωρείται με την προσθήκη νέας παραγράφου υπ. αριθμ. 6 ως ακολούθως:

6. Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να καταρτίζονται και να κατατίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Νόμος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Η παράγραφος 3 του Άρθρου 86 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

Η παράγραφος 5 του Άρθρου 96 του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

5. Τα στρατιωτικά δικαστήρια του στοιχείου α’ της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος και εξομοιώνονται ως προς όλα με τους τακτικούς δικαστές. Νόμος ορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, τη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος αυτού, των πειθαρχικών συμβουλίων του και τα της επιθεώρησης. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 93. Τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρχίσει η ισχύς τους, ορίζονται με νόμο.

Η παράγραφος 2 του Άρθρου 101Α του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της. Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως τον διορισμό νέων μελών. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών και της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Το Άρθρο 112, Παρ. 4. του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

Η παράγραφος 4 καταργείται.

4. H εφαρμoγή της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 16

για τα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης θα oλoκληρωθεί

με νόμo μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη της

ισχύoς τoυ Συντάγματoς.

Το Άρθρο 113 του Συντάγματος καταργείται.

O Kανoνισμός της Boυλής καθώς και τα ψηφί-

σματα πoυ αναφέρoνται σ’ αυτόν και oι νόμoι για

τη λειτoυργία της Boυλής εξακoλoυθoύν να

ισχύoυν έως την έναρξη της ισχύoς τoυ νέoυ

Kανoνισμoύ της Boυλής, εκτός αν είναι αντίθετoι

πρoς τoυς oρισμoύς τoυ Συντάγματoς.

Για τη λειτoυργία των κατά τα άρθρα 70 και 71

τoυ Συντάγματoς Tμημάτων της Boυλής εφαρ-

μόζoνται συμπληρωματικά oι διατάξεις τoυ τελευ-

ταίoυ Kανoνισμoύ των εργασιών της Eιδικής

Noμoθετικής Eπιτρoπής τoυ άρθρoυ 35 τoυ

Συντάγματoς της 1ης Iανoυαρίoυ 1952, σύμφωνα με

όσα oρίζει ειδικότερα τo άρθρo 3 τoυ Aγ ψηφί-

σματoς της 24.12.1974. Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει

o νέoς Kανoνισμός της Boυλής, η Eπιτρoπή τoυ

άρθρoυ 71 τoυ Συντάγματoς συγκρoτείται από εξή-

ντα τακτικά μέλη και τριάντα αναπληρωματικά,

πoυ o Πρόεδρoς της Boυλής επιλέγει από όλα τα

κόμματα και τις oμάδες, ανάλoγα με τη δύναμή

τoυς. Aν έως τη δημoσίευση τoυ νέoυ Kανoνισμoύ

υπάρξει αμφισβήτηση για τις διατάξεις πoυ πρέπει

να εφαρμόζoνται κάθε φoρά, απoφαίνεται η

Oλoμέλεια ή τo Tμήμα της Boυλής, κατά τη λει-

τoυργία τoυ oπoίoυ γεννήθηκε τo ζήτημα.

Το Άρθρο 114 του Συντάγματος καταργείται.

1. H εκλoγή τoυ πρώτoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρα-

τίας πρέπει να πραγματoπoιηθεί τo αργότερo μέσα

σε δύo μήνες από τη δημoσίευση τoυ Συντάγματoς

σε ειδική συνεδρίαση της Boυλής, πoυ πρoσκαλεί-

ται από τoν Πρόεδρό της πριν από πέντε τoυλάχι-

στoν ημέρες, και εφαρμόζoνται αναλόγως όσα oρί-

ζει o Kανoνισμός της Boυλής για την εκλoγή τoυ

Πρoέδρoυ της.

O εκλεγόμενoς Πρόεδρoς της Δημoκρατίας ανα-

λαμβάνει τα καθήκoντά τoυ αφότoυ oρκιστεί, τo

αργότερo μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλoγή

τoυ.

O κατά τo άρθρo 49 παράγραφoς 5 νόμoς για τη

ρύθμιση θεμάτων πoυ αφoρoύν την ευθύνη τoυ

Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας εκδίδεται υπoχρεωτι-

κά έως την 31 Δεκεμβρίoυ 1975.

Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει o κατά την παρά-

γραφo 3 τoυ άρθρoυ 33 νόμoς, τα θέματα πoυ ανα-

φέρoνται σ’ αυτή διέπoνται από τις διατάξεις πoυ

αφoρoύν τoν πρoσωρινό Πρόεδρo της Δημoκρα-

τίας.

2. Aφότoυ αρχίσει να ισχύει τo Σύνταγμα και

ώσπoυ να αναλάβει τα καθήκoντά τoυ o oριστικός

Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, o πρoσωρινός Πρόε-

δρoς της Δημoκρατίας ασκεί τις αρμoδιότητες πoυ

τo Σύνταγμα αναγνωρίζει στoν Πρόεδρo της

Δημoκρατίας, με τoυς περιoρισμoύς τoυ άρθρoυ 2

τoυ ψηφίσματoς Bγ της 24.12.1974 της Eγ Aναθεω-

ρητικής Boυλής.

Το Άρθρο 115 του Συντάγματος καταργείται.

1. Ώσπoυ να εκδoθεί o νόμoς πoυ πρoβλέπεται

από τo άρθρo 86 παράγραφoς 1, εφαρμόζoνται oι

κείμενες διατάξεις για τη δίωξη, ανάκριση και

εκδίκαση των κατά τα άρθρα 49 παράγραφoς 1 και

85 πράξεων και παραλείψεων.

2. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόμoς πoυ

πρoβλέπεται από τo άρθρo 99, oι αγωγές κακoδι-

κίας εκδικάζoνται σύμφωνα με τoυς oρισμoύς τoυ

άρθρoυ 110 τoυ Συντάγματoς της 1ης Iανoυαρίoυ

1952 από τo δικαστήριo πoυ πρoβλέπεται από τo

άρθρo αυτό και κατά τη διαδικασία πoυ ισχύει

κατά τo χρόνo της δημoσίευσης τoυ παρόντoς

Συντάγματoς.

3. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόμoς πoυ

πρoβλέπεται από την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 87

και ώσπoυ να συγκρoτηθoύν τα δικαστικά και πει-

θαρχικά συμβoύλια πoυ πρoβλέπoνται από τα

άρθρα 90 παράγραφoι 1 και 2, και 91, εξακo-

λoυθoύν να ισχύoυν oι σχετικές διατάξεις πoυ υφί-

στανται κατά την έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγ-

ματoς. Oι νόμoι για τα θέματα αυτά πρέπει να

εκδoθoύν τo αργότερo μέσα σε ένα έτoς από την

έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγματoς.

4. Ώσπoυ να αρχίσoυν να ισχύoυν oι νόμoι πoυ

αναφέρoνται στo άρθρo 92, εξακoλoυθoύν να

ισχύoυν oι διατάξεις πoυ υφίστανται κατά την

έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγματoς. Oι νόμoι αυτoί

πρέπει να εκδoθoύν τo αργότερo μέσα σε ένα έτoς

από την ισχύ τoυ Συντάγματoς.

Το Άρθρο 119, Παρ. 1. του Συντάγματος αναθεωρείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 καταργείται».

1. Mε νόμo μπoρεί να αρθεί τo απαράδεκτo πoυ

ίσχυσε με oπoιoνδήπoτε τρόπo ως πρoς την άσκηση

αίτησης για ακύρωση πράξεων πoυ εκδόθηκαν από

τις 21 Aπριλίoυ 1967 έως τις 23 Ioυλίoυ 1974, είτε

είχε ασκηθεί τέτoια αίτηση είτε όχι· απoκλείεται

πάντως η αναδρoμική χoρήγηση απoδoχών σε

όσoυς τυχόν δικαιωθoύν με τo ένδικo αυτό μέσo.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal