Ο Μητσοτάκης αλλάζει τα πάντα στο Μαξίμου: Χτίζει το δικό του μηχανισμό στήριξης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. ΑΠΕ-ΜΠΕ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Σε μια ακόμη κίνηση με συμβολικό αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την αναδιοργάνωση της γενικής γραμματείας του πρωθυπουργού.

Μετά τις γενικές απαγορεύσεις για προσλήψεις συγγενών στα υπουργεία και τη μείωση γενικότερα των συνεργατών που θα έχει στη διάθεσή του κάθε μέλος του υπουργικού Συμβουλίου ήρθε η ώρα να δείξει ότι όσα εξαγγέλλει δεν αφορούν μόνον τους άλλους.

Όπως αποκαλύπτεται από τη σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων καταργούνται τέσσερις θέσεις ειδικών συμβούλων και 2 θέσεις μετακλητών στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Συνολικά, στη γραμματεία του πρωθυπουργού θα απασχολούνται 80 άτομα, σε δέκα γραφεία των οποίων θα προΐσταται, ως γενικός γραμματέας ο στενός του συνεργάτης Γρηγόρης Δημητριάδης.

Σύμφωνα, λοιπόν με τη σχετική απόφαση, τη γενική γραμματεία Πρωθυπουργού θα συγκροτούνται τα εξής γραφεία:

Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του Πρωθυπουργού και η λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου του.

Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η τήρηση του Ιδιαίτερου Πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού, ο χειρισμός της σχετικής αλληλογραφίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική μέριμνα του εν λόγω προσωπικού, το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών και οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και των εντός Ελλάδας μετακινήσεων του Πρωθυπουργού, την ασφάλεια των βιβλίων και εγγράφων, την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού και το χειρισμό της σχετικής αλληλογραφίας, τη διαχειριστική μέριμνα των δημόσιων σχέσεων του Πρωθυπουργού, τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των λειτουργικών συστημάτων και του εν γένει εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, καθώς και η εποπτεία της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας του άρθρου 38 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005).

Διπλωματικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση των διεθνών υποθέσεων και εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των διεθνών οργανισμών και η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά. Επιπλέον, ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η οργάνωση σε διπλωματικό επίπεδο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό και των συναντήσεων του στο εσωτερικό στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεών του.

Γραφείο Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμών και η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά. Επιπλέον, ανήκει η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η οργάνωση και υποστήριξη των επισκέψεων και υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού στις συναντήσεις των οργάνων της Ε.Ε.

Οικονομικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής στα θέματα οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Πρωθυπουργό, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η μελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία σε τομείς που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει κάθε θέμα που άπτεται των σχέσεων Κράτους-Κοινωνίας και της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Γραφείο Τύπου

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Τύπου ανήκουν η παρακολούθηση της επικαιρότητας και η σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού, η επικοινωνία με τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες του.

Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η υποστήριξη του Πρωθυπουργού σχετικά με όλα τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού που αφορούν στο κυβερνητικό έργο, η ανάλυση των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών στην κοινωνία και οι σχετικές εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό.

Γραφείο Επικοινωνίας

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης της στρατηγικής της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, η διοργάνωση εκδηλώσεων του Πρωθυπουργού και η επιμέλεια και των ομιλιών του Πρωθυπουργού.

Νομικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η επιμέλεια, μελέτη και εισήγηση κάθε θέματος νομικού ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

Η εσωτερική διάρθρωση και η σύνθεση σε προσωπικό των γραφείων καθορίζεται ως εξής:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δέκα (10) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Διπλωματικό Γραφείο: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Γραφείο Θεμάτων Ε.Ε.: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οικονομικό Γραφείο: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Γραφείο Τύπου: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Γραφείο Επικοινωνίας: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Νομικό Γραφείο: (α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου, (β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και (γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal