Πώληση μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων από την Eurobank
Στην πώληση των 888 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. προχωρά η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. στις 24 Ιουνίου 2019.

  • Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της: «Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ενημερώνει ότι, σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Τράπεζα θα προβεί στις 24.06.2019 στην πώληση των 888 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π., όπως αυτή η εταιρική πράξη αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 05.04.2019 και εγκρίθηκε στις 17.05.2019 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1547823-1 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

«Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίσθηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»), το οποίο θα διενεργήσει την πώληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι: «Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία 24.06.2019, η τιμή εκκίνησης της πώλησης των εν λόγω μετοχών δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 5% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του ΧΑ».

  • Εξάλλου επισημαίνεται ότι «το καθαρό προϊόν της πώλησης θα διανεμηθεί στους δικαιούχους με ευθύνη της Τράπεζας. Η Τράπεζα με νεώτερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει για το αποτέλεσμα της πώλησης καθώς και για την διαδικασία απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εν λόγω πώλησης».

Και καταλήγει ότι «για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400)».

Ξεκινά το μεγάλο παζάρι στην Ευρώπη για ενιαίο προϋπολογισμό: Συμφωνία επί της αρχής


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: