Εισήγηση Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι για καθαίρεση του ιερέα Πασσιά

Φωτογραφία ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συζήτησε το θέμα του ιερέα Γεωργίου Πασσιά και αποφάσισε να εισηγηθεί την καθαίρεσή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεζήτησε ἐπίσης καί θέματα πειθαρχικῆς φύσεως κληρικῶν, καί συγκεκριμένως μεταξύ ἄλλων καί τήν περίπτωσιν τοῦ π. Γεωργίου Πασσιᾶ, διά τόν ὁποῖον καί ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως νά εἰσηγηθῇ τήν καθαίρεσιν αὐτοῦ εἰς τήν ἁρμοδίαν ἀρχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 13ην καί 14ην Ὀκτωβρίου 2015 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν ἀπάντων τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε ἐκτενῶς μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς θέματα :

1. Τήν ἀνάγκην δημιουργίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Τμήματος Μεταφράσεως εἰς τήν Ἀγγλικήν τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων πρός ἐπίσπευσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐπί τούτου εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Τό θέμα αὐτό θά μελετηθῇ καί θά ληφθοῦν αἱ ἀναγκαίαι ἀποφάσεις.

2. Τήν Ἱεράν Σύνοδον ἀπησχόλησαν θέματα διοικητικῆς φύσεως ἐνοριῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὡς ἐπίσης τό πνευματικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖται ὑπ’ αὐτῶν.

3. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη ἐπίσης μέ θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ὀρθόδοξον οἰκογένειαν καί ἰδιαιτέρως τήν ἱερατικήν οἰκογένειαν, ὡς καί τάς ἐπιδράσεις, τάς ὁποίας ὑφίστανται αὕται ὑπό τῆς συγχρόνου κοινωνίας καθῶς καί τούς τρόπους ἐνισχύσεώς των.

4. Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεζήτησε τό θέμα ἐκπαιδεύσεως ὑποψηφίων κληρικῶν, τό Εἰδικόν Μορφωτικόν Πρόγραμμα Διακόνων ὡς ἐπίσης καί τήν ἀνάγκην θρησκευτικῆς ἐπιμορφώσεως ἐνοριακῶν στελεχῶν ὡς ἐπί παραδείγματι διδασκάλων κατηχητικῶν σχολείων, συμβούλων νεολαίας, ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κ.λ.π. Ἡ Ἱερά Σύνοδος μελετᾶ, ἐπιβλέπει καί καθοδηγεῖ τό ὅλον ἔργον συνεργαζομένης μέ τούς Καθηγητάς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

5. Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεζήτησε ἐπίσης καί θέματα πειθαρχικῆς φύσεως κληρικῶν, καί συγκεκριμένως μεταξύ ἄλλων καί τήν περίπτωσιν τοῦ π. Γεωργίου Πασσιᾶ, διά τόν ὁποῖον καί ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως νά εἰσηγηθῇ τήν καθαίρεσιν αὐτοῦ εἰς τήν ἁρμοδίαν ἀρχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

6. Τήν Ἱεράν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ἀκολούθως θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία μέλλει νά συνέλθῃ ἐν Κωνσταντινουπόλει τό 2016, καθῶς καί θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν Συνέλευσιν τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἐν Ἀμερικῇ, καί ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νά συνεχισθῇ ἡ συνεργασία μετά τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Παρουσιῶν.

7. Τέλος ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά μεγάλης χαρᾶς ἐπληροφορήθη τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί Ἑθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τό ὁποῖον ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθῇ εἰς 18-24 μῆνας.

Ἡ ἐπί διήμερον συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡλοκληρώθη τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης 14ης Ὀκτωβρίου 2015 καί τά Μέλη τῆς Συνόδου ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott Marquis πρός συμμετοχήν των εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal