Η Κριστίν Λαγκάρντ έσπευσε να ανακοινώσει μεσοπρόθεσμα μέτρα για την Κύπρο

Europäischer Rat in Brüssel 2011 / Sondergipfel

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- «Μεσοπρόθεσμα θα χρειαστεί ένα επιπλέον 4,5% του ΑΕΠ σε μέτρα για την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσματος 4% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, το οποίο απαιτείται για να τεθεί το χρέος σε σταθερά πτωτική τροχιά», προαναγγέλλει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, πριν περάσουν 24 ώρες από την «πανηγυρική» ανακοίνωση της συμφωνίας της Κύπρου με το Ταμείο.

            Η κ. Λαγκάρντ, ανακοίνωσε επίσης ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ στη δανειοδότηση της Κύπρου θα ανέλθει στο ένα δισ. ευρώ, ένα ποσό που θα δοθεί τμηματικά τα επόμενα τρία χρόνια. Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει επίσης ότι το Μνημόνιο «είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει την Κύπρο να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το χρέος, ενώ θα εφαρμόζει τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της υγείας της οικονομίας και την επιστροφή στις χρηματοδότηση από τις αγορές».

            Το Δ.Σ. του ΔΝΤ αναμένεται να συνεδριάσει μέχρι το τέλος του μήνα για να εγκρίνει το ποσό που αντιπροσωπεύει το 563% του μεριδίου της Κύπρου βάση του EFF.

            Η γενική διευθυντρια καταγράφει στην ανακοίνωση της τα αποφασιστικά βήματα πολιτικής, πάνω στα οποία οικοδομήθηκε το Κυπριακό Πρόγραμμα:

«Πρώτον, τα προβλήματα με τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων, με μια προσέγγιση που αποφεύγει να επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση στους φορολογούμενους και συμβάλλει στο να τεθεί το δημόσιο χρέος σε μία βιώσιμη πορεία. Το σημαντικότερο, οι ασφαλισμένοι καταθέτες (που αντιπροσωπεύουν πάνω από 95 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των καταθετών στις δύο επηρεαζόμενες τράπεζες) έχουν προστατευθεί πλήρως.

Δεύτερον, σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα εξυγίανσης για το διάστημα 2013-15 έχουν εισαχθεί στον προϋπολογισμό αυτού του έτους, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη ανάγκη για πρόσθετα φορολογικά μέτρα σε σύντομο διάστημα.

Τρίτον, η κυβέρνηση εφάρμοσε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της δημόσιας μισθοδοσίας, καθώς και σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος».

Η κ. Λαγκάρντ καταγράφει και τους δύο πυλώνες, πάνω στους οποίους συμφωνήθηκε το Κυπριακό Πρόγραμμα:

«Ο πρώτος πυλώνας, έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις τράπεζες στο κράτος. Πρόσφατες ενέργειες έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μεγέθους του τραπεζικού συστήματος σε σχέση με την οικονομία, καθώς στην αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίησης μίας από τις τράπεζες. Οι προσπάθειες προς τα εμπρός θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, σταδιακή αποκατάσταση των φυσιολογικών ροών χρηματοδότησης και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων των τραπεζών. Για την αποφυγή της συσσώρευσης κινδύνων στο μέλλον, το πρόγραμμα επιδιώκει να μεταρρύθμιση τραπεζικού συστήματος εποπτείας και ρύθμισης και την ενίσχυση της διαφάνειας».

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος, περιλαμβάνει «μία φιλόδοξη και καλά υπολογισμένη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία εξισορροπεί βραχυπρόθεσμα κυκλικές ανησυχίες και μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας, ενώ προστατεύει ευάλωτες ομάδες. Εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη — που υπολογίζεται σε περίπου 5 τοις εκατό του ΑΕΠ — ένα επιπλέον 2% του ΑΕΠ σε μέτρα θα εφαρμοστούν κατά την περίοδο του προγράμματος, μεταξύ άλλων η αύξηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος από 10 στο 12 ½ τοις εκατό και ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος από τόκους από το 15 στο 30 τοις εκατό».

Η κ. Λαγκάρντ υπόσχεται «προστασία για τις πιο ευάλωτες ομάδες», και προσθέτει ότι «το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα επανεξεταστεί για τον εξορθολογισμό του κόστους διοίκησης, την ελαχιστοποίηση της επικάλυψης υφιστάμενων προγραμμάτων και τη βελτίωση της στόχευσής τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι πόροι φτάνουν σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη».

Σε σχέση με το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε, αναφέρει ότι στηρίζεται σε δύο πυλώνες.

 «Ο πρώτος πυλώνας, έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις τράπεζες στο κράτος. Πρόσφατες ενέργειες έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μεγέθους του τραπεζικού συστήματος σε σχέση με την οικονομία, καθώς στην αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίησης μίας από τις τράπεζες.

Οι προσπάθειες προς τα εμπρός θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, σταδιακή αποκατάσταση των φυσιολογικών ροών χρηματοδότησης και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων των τραπεζών. Για την αποφυγή της συσσώρευσης κινδύνων στο μέλλον, το πρόγραμμα επιδιώκει να μεταρρύθμιση τραπεζικού συστήματος εποπτείας και ρύθμισης και την ενίσχυση της διαφάνειας».

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος, σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, περιλαμβάνει «μία φιλόδοξο και καλά υπολογισμένη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία εξισορροπεί βραχυπρόθεσμα κυκλικές ανησυχίες και μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας, ενώ προστατεύει ευάλωτες ομάδες.  Εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη — που υπολογίζεται σε περίπου 5 τοις εκατό του ΑΕΠ — ένα επιπλέον 2% του ΑΕΠ σε μέτρα θα εφαρμοστούν κατά την περίοδο του προγράμματος, μεταξύ άλλων η αύξηση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος από 10 στο 12 ½ τοις εκατό και ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος από τόκους από το 15 στο 30 τοις εκατό. 

Ένα επιπλέον 4½ % του ΑΕΠ σε μέτρα θα χρειαστούν μεσοπρόθεσμα για την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσματος 4 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2018, το οποίο απαιτείται για να τεθεί το χρέος σε σταθερά πτωτική τροχιά».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «θα υπάρξει προστασία για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα επανεξεταστεί για τον εξορθολογισμό του κόστους διοίκησης, την ελαχιστοποίηση της επικάλυψης υφιστάμενων προγραμμάτων και τη βελτίωση της στόχευσής τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι πόροι φτάνουν σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη».

Για τη συμπλήρωση των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης, «το πρόγραμμα θα αναλάβει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Θα ενισχυθεί η ικανότητα του κράτους να συλλέξει έσοδα με την εφαρμογή μιας ατζέντας συνολικής μεταρρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των διαδικασιών, τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας». 

Αναφορές επίσης γίνονται και στις ιδιωτικοποιήσεις και πρόσθετα μέτρα του συστήματος προνοίας.

«Η διαχείρισης των μεταρρυθμίσεων των δημόσιων οικονομικών θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πλαισίου μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού και την έγκριση ενός νόμου δημοσιονομικής ευθύνης. Επιπλέον, για την αύξηση  της αποδοτικότητας της οικονομίας και τη μείωση του δημόσιου χρέους, βιώσιμες επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας θα ιδιωτικοποιηθούν. Τέλος, βάσει αξιολόγησης των αναγκών, το πρόγραμμα θα συμπληρώσει την πρόσφατη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση της κ. Λαγκάρντ χαρακτηρίζει το πρόγραμμα δύσκολο, επισημαίνοντας ότι θα απαιτηθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες από τον πληθυσμό της Κύπρου.

«Πιστεύουμε ότι παρέχει ένα ανθεκτική (διαρκή) και πλήρως χρηματοδοτούμενη λύση στα βαθύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και παρέχει μια βιώσιμη πορεία προς την ανάκαμψη. Η φορολογική και δημοσιονομική πολιτική του προγράμματος επιδιώκει να κατανείμει  το βάρος της προσαρμογής ακριβοδίκαια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού και να προστατεύσει τις των πλέον ευάλωτες ομάδες. Το ΔΝΤ, μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους, θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Κυπριακού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση.

www.ethnos.gr  –  http://www.philenews.com/

Be the first to comment on "Η Κριστίν Λαγκάρντ έσπευσε να ανακοινώσει μεσοπρόθεσμα μέτρα για την Κύπρο"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*